radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

Magisterské studium radiologických asistentů na Lékařské fakultě UK v Plzni

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni získala akreditaci pro následné magisterské studium radiologických asistentů pro obor

Zobrazovací a ozařovací technologie v radiologii, nukleární medicíně a radioterapii N0914P36A4010

 

Výuka začne v zimním semestru akademického roku 2024-2025. Přihlášky k přijímacímu řízení je možné podávat od ledna 2024 do 31. března 2024.

Cílem studia je připravit absolventy pro výkon regulovaného povolání radiologického asistenta s ohledem provádění vysoce specializovaných diagnostických výkonů, samostatného rozhodování při výkonu činností specializované péče v oblasti zobrazovacích technologií v radiodiagnostice a se schopnostmi podílet se na tvorbě vyšetřovacích protokolůve specializovaných a superspecializovaných diagnostických a terapeutických činnostech v oborech radiodiagnostika, a to včetně intervenční radiologie a intervenční kardiologie, dále nukleární medicína a dále radioterapie. 

Výhodou studia je získání specializovaných způsobilostí a získání všech specializací v plném rozsahu náplně vzdělávacích programů specializačního vzdělávání v níže uvedených oborech dle současným platných předpisů
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

se specializacemi

analogová a digitální skiagrafie
zobrazování výpo
četní tomografií
zobrazování magnetickou rezonancí
zobrazovací postupy interven
ční radiologie a kardiologie
zobrazování v mamární diagnostice

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

 

Bližší informace na

https://lfp.cuni.cz

 

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén