radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

průvodce PET/CT

Na základě zhodnocení Vašeho stavu doporučil Váš ošetřující lékař provedení vyšetření pomocí přístroje PET/CT.

PET/CT je moderní metoda využívající dvou metod v rámci jednoho přístroje – výpočetní tomografii (CT) a pozitronovou emisní tomografii (PET). Nezbytným předpokladem provedení výkonu je podání radioaktivní látky (pro vyšetření PET) a možné podání jodové kontrastní látky a podání vodného roztoku kontrastní látky ústy (pro vyšetření CT) ke kvalitnímu vyšetření cév a orgánů, o kterém rozhoduje lékař přímo na PET/CT pracovišti.  

Tento výkon umožní současně zobrazit funkci a strukturu orgánů Vašeho těla. Přispěje tedy k objasnění či kontrole Vašeho zdravotního stavu, což může mít vliv na další průběh léčby.

Příprava k vyšetření:

Dostavte se nalačno (4 hodiny před vyšetřením užívejte pouze neslazené nápoje, ne kávu a alkohol).

Den před vyšetřením je třeba se vyvarovat zvýšené tělesné námaze nebo intenzivnímu cvičení. Vzhledem k relativní náročnosti vyšetření je nutné mít s sebou doprovodnou osobu, je zcela nevhodné po vyšetření řídit motorové vozidlo. Celková doba pobytu na pracovišti je cca 2 hodiny.

Před vyšetřením budete požádáni o vyplnění anamnestický dotazník, údaje jsou potřebné ke zjištění Vašeho aktuálního zdravotního stavu a k rozhodnutí o podání jódové kontrastní látky do žíly, která výrazně zvyšuje diagnostickou hodnotu prováděného vyšetření. V případě, že trpíte alergií na jakékoli látky, upozorněte na to předem Vašeho ošetřujícího lékaře i personál PET/CT pracoviště.

Postup:

Nejprve Vám změříme hladinu krevního cukru odběrem malé kapky krve z prstu na ruce a zavedeme do žíly na předloktí tenkou kanylu, pomocí které Vám bude podána radioaktivní látka pro PET vyšetření.

Následuje akumulační fáze, kdy se bude podaná látka rozptylovat ve Vašem těle. Během této doby (cca 1 hodinu) budete setrvávat v oddělené čekárně bez fyzické aktivity. Pokud lékař neurčí jinak, budete popíjet 1 litr vody, kvůli lepšímu zobrazení střev.

Samotné vyšetření je prováděno vleže optimálně s rukama za hlavou a je nutné se přesně řídit pokyny zdravotnického personálu. Doba snímání v PET/CT přístroji je podle rozsahu vyšetření 10-30 minut. V první části vyšetření bude provedeno CT (cca 5 minut), většinou s podáním jodové kontrastní látky. Průvodním jevem samotného podání kontrastní látky může být pocit tepla v celém těle či nutkání na močení, tyto pocity však velmi rychle odezní. Ve druhé části vyšetření (cca 10-20 minut) bude probíhat získávání dat pro PET ve stejné pozici a na stejném přístroji, jako CT vyšetření.

Rizika a možné komplikace výkonu:

Podání kontrastní látky může mít velmi zřídka časné komplikace v podobě alergické či alergii podobné reakci, které je nutné okamžitě řešit. Z toho důvodu je nezbytné, abyste ještě min. 25 minut po vyšetření setrval/a v čekárně PET/CT pracoviště a v případě jakýchkoli potíží uvědomil/a personál.

Pokud jste již v minulosti měl/a nežádoucí reakci na podání kontrastní látky nitrožilně event. výraznější kožní reakci na jodový desinfekční prostředek, informujte o tom již lékaře, který Vás na vyšetření posílá. Ten by měl s lékaři PET/CT pracoviště předem domluvit možnost podání kontrastní látky, event. speciální přípravu k předejití nežádoucích účinků. Tuto skutečnost opakujte samozřejmě i personálu pracoviště.

Chování po výkonu:

Po ukončení snímání a v den následující je vhodné, abyste zvýšil(a) příjem tekutin až na několik litrů a často vyprazdňoval(a) močový měchýř s cílem rychlejšího odstranění radioaktivní látky a jódové kontrastní látky.

Radioaktivní prvek 18F emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.

Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.

Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.

Po méně než 24 hodinách od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

Informované souhlasy pro PET/CT:INS_0545_02

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén