radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

pro studenty ZSF ZČU

pro studenty LF UK Plzeň

Klinika zobrazovacích metod je zapojena do projektu Experitmentální chirurgie v rámci operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ. 1.07.2.2.00/15.0049)

logo

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.