radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 23. února 2015

V současnosti jsou již v pokročilé fázi stavební úpravy pavilonu K (úsek nukleární medicíny Kliniky zobrazovacích metod), které jsou prováděny kvůli instalaci nového hybridního přístroje – PET/MR. Jedná se první instalaci nejen v Česku, ale i v zemích bývalého východního bloku a našim pacientům bude sloužit od dubna letošního roku. O významu a přínosu nejmodernějšího přístroje pro medicínské zobrazování můžete více zjistit v následujícím rozhovoru primáře Jiřího Ferdy, který se nejvíce zasloužil o tento mimořádný úspěch.

PET/MRI ve Fakultní nemocnici Plzeň na Lochotíně

Ve Fakultní nemocnici Plzeň na Lochotíně bude v dubnu zahájen provoz ojedinělého pracoviště PET/MRI, jde o první instalaci revolučního zařízení v České republice. Zeptali jsme se primáře Kliniky zobrazovacích metod. Prof. MUDr. Jiřího Ferdy, PhD., co mohou od nové zobrazovací metody očekávat nemocní a co indikující lékaři.

Mohl byste, pane profesore, představit novou zobrazovací metodu PET/MRI?
PET/MRI je nejnovější metoda zobrazování na molekulární úrovni, která v sobě spojuje pokročilé systémy magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie. Samotná definice je poněkud komplikovaná. V podstatě se však jedná o spojení velice přesného strukturálního i funkčního zobrazení lidského těla pomocí magnetické rezonance se zobrazením látkové přeměny tkání pozitronovou emisní tomografií. Pro zobrazení látkové přeměny se používají radionuklidem označené látky, obvykle velice podobné látkám vlastním lidskému tělu, nejčastěji palivu energetického systému tkání, tedy hroznovému cukru – glukóze. PET/MRI pomůže odlišit strukturální změny lidských orgánů a přesně posoudit změny jejich životních projevů. Obě metody zobrazení MRI a PET je tak možné nyní používat současně a zobrazení získávat najednou.

V čem se liší přístroj PET/MRI od ostatních?
Samotná konstrukce přístroje je velice originální technické řešení. Uvnitř tunelu magnetické rezonance je uložen ještě detektorový prstenec pro pozitronovou emisní tomografii. Jednoduchý popis ale v sobě skrývá velice složité vyřešení problémů nového způsobu zpracování obrazu, protože v extrémně silném magnetickém poli již neplatí běžné principy částicové fyziky ani elektrotechniky.

V jakých indikacích se PET/MRI bude využívat, jaké jsou jeho výhody?
Výhod zobrazení je hned několik. Nejvýznamnější je podstatné snížení radiační zátěže u některých skupin onkologicky nemocných, u nichž jsou prováděna opakovaná vyšetření při stanovení diagnózy, rozsahu onemocnění a pak při kontrole účinku léčby či sledování po jejím ukončení. Jsou to především nemocní s lymfomy nebo s nádory varlete. Významné je ovlivnění nastřádané dávky také u dětských nemocných. Úzce spolupracujeme kromě pracovišť Fakultní nemocnice v Plzni také s Klinickou dětské onkologie FN Motol a právě u dětských onkologických nemocných jde o podstatnou výhodu PET/MRI. Další výhodou je spojení vysoce kvalitního zobrazení tkání magnetickou rezonancím s metabolickým obrazem u nemocných, kdy se dosud používala často kombinace zobrazení pomocí PET/CT a MRI. PET/MRI zjednoduší předoperační zobrazení rozsahu a chování nádorů mozku nebo dutiny ústní, ale i přesné předoperační posouzení rozsahu postižení prsu karcinomem spolu s možností posouzení, zda nejsou přítomny metastázy. Nesmím opomenout ani výhody v zobrazování pánevních nádorových onemocnění – nádorů dělohy nebo konečníku a zejména karcinomu prostaty. Jak je zřejmé, hodnocení PET/MRI klade na lékaře mimořádné nároky, my při práci s novým zařízením zúročíme svoje dvacetileté zkušenosti s MRI a desetileté zkušenosti s PET/CT.

Zmínil jste, že součástí vyšetření je zobrazení magnetickou rezonancí, je vyšetření plnohodnotné?
Samozřejmě, součástí přístroje je magnetická rezonance o síle pole 3 Tesla a její pomocí můžeme provádět veškerá speciální zobrazení, která provádíme na našem nehybridním přístroji, tedy difúzní zobrazování, zobrazování sycení tkání kontrastní látkou, ale i například pokročilé techniky zobrazování mozkových drah a funkce mozkové tkáně nebo spektroskopii tkání.

Nabízí se otázka, jaké je srovnání s PET/CT, v čem se liší indikace obou metod?
Zeptali jste se na velice významný aspekt moderního zobrazování. Lze použít příměr porovnání nehybridních metod MRI a CT vyšetření. CT zůstává suverénní metodou pro hodnocení plicní tkáně a některých dalších orgánů jako jsou slinivka břišní nebo cévního zásobení jater či ledvin. V onkologických indikacích jako jsou posuzování plic postižených nádorovým procesem, hodnocení nádorů slinivky břišní, plánování moderních technik operace nádorů ledvin, ale i třeba u hodnocení účinků léčby nádorů vaječníku zůstane PET/CT základní metodou volby. Z nenádorových indikací bude stále výhodnou indikací PET/CT hledání původu horečnatých onemocnění a sepse. Toto jsou indikace, ve kterých budeme využívat náš nový špičkový hybridní tomograf PET/CT, v létě 2014 nahradil starší zařízení používané téměř deset let.

Z vaší odpovědi vyplývá, že PET/MR je indikováno u nádorových onemocnění, jsou i onemocnění nenádorová, která by bylo výhodné zobrazovat touto metodou?
Existují dvě oblasti, ve které se PET/MRI nabízí jako velice efektivní. Jsou to neurologické indikace zejména včasné odhalení Alzheimerovy nemoci, dále vyhledávání ložisek, která vyvolávají epilepsii. PET/MRI bude přínosem i pro diagnostiku onemocnění srdečního svalu, například hodnocení životaschopnosti tkáně u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. I zde je výhodou kombinovat posouzení metabolismu s hodnocením struktury tkáně magnetickou rezonancí.

A nakonec asi nejdůležitější otázka nakonec, kdy vyšetříte první nemocné?
V současnosti probíhají práce na instalaci zařízení, první vyšetření začneme provádět po Velikonocích. Ještě mi však na závěr dovolte poděkovat všem, které vizi PET/MRI ve FN Plzeň dali důvěru, zejména mým nejbližším spolupracovníkům a vedení Fakultní nemocnice. Protože instalace PET/MRI je, troufám si tvrdit, zcela mimořádným úspěchem naší společné práce, který bude sloužit občanům z celé České republiky.

 

IMG_20150331_094935842_HDRPETMR 1PETMR epilepsie PETMR PROSTATAjiri_ferda

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.