radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

primář kliniky doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.Primář prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.,

patří mezi naše přední radiology a je vynikajícím specialistou na vyšetření pomocí výpočetní tomografie.

Habilitoval v prosinci roku 2004 a 1. dubna 2005 byl jmenován zástupcem přednosty RDG kliniky FN Plzeň pro vědeckovýzkumnou a výchovnou činnost. V červnu 2013 byl jmenován profesorem pro obor radiologie.

Po vzniku Kliniky zobrazovacích metod byl jmenován jejím primářem. Doc. Ferda se podílí na vývoji nových vyšetřovacích metod a na jejich implementaci do klinické praxe – některých v českém měřítku (CT angiografie, CT koronarografie, zobrazování tenkého střeva CT enterografií a MR enterografií, obrazování mozku pomocí MR traktografie, logistika zobrazování cévních mozkových příhod a polytraumat), jiné dosahují významu i v měřítku mezinárodním (CT zobrazení s duální energií záření, dynamické CT perfuzní zobrazení srdce a vývoj nových skenovacích technik v CT). Je autorem celé řady odborných publikací – čtyř monografií, jednotlivých kapitol v dalších pěti monografiích a více než 100 publikovaných odborných článků (z toho 29 článků v časopisech s Impact faktorem). Jeho monografie Výpočetní tomografie (Galén 2002, spoluautoři M. Novák a B. Kreuzberg), CT Angiografie  Galén 2004) a CT trávicí trubice (Galén 2006) získaly první cenu firmy Siemens za nejlepší publikaci autorů v radiodiagnostice do 40 let a za prvně jmenovanou získal doc. Ferda také Cenu rektora Karlovy Univerzity za nejlepší monografii vydanou v roce 2002. Sám si nejvíce cení publikace vydané v roce 2009 v časopise European Radiology a věnované zobrazení mozku pomocí CT s aplikací duální energie záření, která vznikla na základě spolupráce plzeňských radiologů s vývojovým centrem výpočetní tomografie firmy Siemens ve Forchheimu.

zdroj: Trend 2/2010, dostupné z http://www.siemens.cz/siemjetstorage/files/60242_Trend210web.pdf

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.