radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

boris_kreuzberg

Datum narození: 29. 5. 1950
Místo narození: Plzeň, Česká republika
Národnost: česká

Absolvované vysokoškolské studium: LF UK v Plzni, promoce 27. 6. 1974

Postgraduální lékařská kvalifikace.

Pedagogické tituly:
18. 11. 1977     I.atestace z radiodiagnostiky
26. 5. 1981      II. atestace z radiodiagnostiky
Habilitace docentem radiologie: 4.6. 1992
11. 6. 2013 jmenován profesorem pro obor radiologie

Od r. 1974 do r. 1990 pracoval jako lékař radiodiagnostik na RDG klinice v Plzni.
1990 – 1992 asistentem RDG kliniky v Plzni
1992 – docentem radiologie a přednostou RDG kliniky FN v Plzni
1997 – děkan LF UK Plzeň
1997 – únor – došlo k rozdělení původní kliniky RDG na RDG kliniku Lochotín a RDG odd. na Borech.  Doc.MUDr.Kreuzberg,CSc. zůstává přednostou RDG kliniky na Lochotíně
1998 –   obhajoba kandidátské práce “Zobrazovací metody v diagnostice nádorových procesů měkkých částí”
1999 – 2003 děkan LF UK Plzeň
2003 – přednosta RDG kliniky FN v Plzni
2009 – přednosta Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice Plzeň (vznikla sloučením RDG kliniky a Odd. nukleární medicíny)
2010 – děkan LF UK Plzeň

Studijní pobyty a stáže:
1992 – studijní pobyt ve Vídni, Allgemeines Krankenhaus, Radiodiagnostiche Klinikum (Vorstand: prof.H. Pokiesser)
1993 – studijní pobyt v Grazu, Rakousko, Universitats Krankenhaus (Vorstand: prof. Rienmuller)

Pedagogická činnost:
Výuka radiodiagnostiky – zobrazovací metody na LF od r. 1990 (přednášky, praktická cvičení, rigoróza)

Účast na vědeckovýzkumných programech:
Komplexní zobrazovací metody v diagnostice tromboembolické nemoci.
Vedoucí výzkumné skupiny programu – Komplexní zobrazovací metody v diagnostice nádorů měkkých částí.
Grant FRVŠ – Multimediální výuka v medicíně
Náhrada funkce ledvin metodami očišťování krve a transplantací

Členství ve vědeckých společnostech:
Člen výboru České Radiologické společnosti od r. 1993.
Členství v Evropské Asociaci univerzitních radiologů (AURE)
Od února 1997 děkanem LF UK v Plzni.
Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy do roku 2000
Člen Správní rady Západočeské univerzity
Člen Vědecké rady Západočeské univerzity
Člen pro expertní skupiny Podvýboru pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládeže a tělovýchovu Parlamentu ČR do roku 2002
Člen Vědecké Rady ministerstva zdravotnictví od listopadu 2004

Členství v redakčních radách:
Česká Radiologie
Aktuality v nefrologii
Biomarkers and environment

Ocenění:
Udělení stříbrné pamětní medaile UK při příležitosti 50. narozenin, 2002
Udělení zlaté pamětní medaile UK při příležitosti 650. výročí založení Karlovy Univerzity
Cena rektora Karlovy Univerzity za nejlepší práci v oboru lékařství.

Monografie:

 1. Kreuzberg, B., Michal, M., Kraus, P.: Zobrazovací metody v diagnostice procesů měkkých částí.
  Grada Avicenum, 1998, 105s.
 2. Třeška V., Chytra I., Kočová J., Kreuzberg, B., Krajina A., Ferko A.: Aneuryzma abdominální aorty, Grada Avicenum, 1999, 110 s.
 3. Pešek, M., Kreuzberg, B., et all.: Bronchogenní karcinom.
  Grada Avicenum, 2002, 234 s.
 4. Polívka, J., Ševčík, P., Ambler, Z., Kreuzberg, B.: Použití     trombolytické léčby akutních ischemických mozkových příhod
  Praha: Dashofer Holding, Ltd, a Verlag Dashofer,  nakladatelství s.r.o. 2001-2002, INT/7,1-12. ISBN 80-86229-29-7
 5. Ferda, J., Novák, M, Kreuzberg, B., : Výpočetní tomografie
  Galen 2002, 1, ISBN:  80-7262-172-6
 6. Holubec L, sen., B. Kreuzberg, et al.: Kolorektální
  karcinom-současné možnosti diagnostiky a léčby, Grada Avicenum, 2004, ISBN: 80-247-0636-9, počet str. 194
 7. Koudela, K., Kreuzberg, B., et al.: Ortopedie, Nakladatelství Karolinum,  Praha 2003, ISBN: 80-246-0654-2, počet str. 281

Skripta:
1. Houba, R., Kreuzberg, B., Zeman, J., Zicha, A.: Základy radiodiagnostiky a ostatních zobrazovacích metod ve stomatologii.
Karolinum, 1999, 77 s.

Zdroj: http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=35444, foto: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/878-dekan-fakulty.html

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.